Rapport 249: Holdningsundersøkelse om bomstasjoner, trafikk og kollektivtilbud 2022

Kort beskrivelse
Bomstasjonene i Oslo ble åpnet 1. februar 1990. I den forbindelse har det siden 1989
vært gjennomført en årlig undersøkelse blant befolkningen i Oslo og Viken (tidligere
Akershus) om deres holdninger til ulike aspekter ved bomstasjonene. Hovedformålet
med denne rapportserien og den årlige undersøkelsen er å avdekke eventuelle atferds og
holdningsendringer over tid.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Februar 2023
Versjon:  1  
Konsulent:  Opinion AS
Last ned (1.4 MB)

Denne rapport er lastet ned 124 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Opinion AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Årets undersøkelse er gjennomført i februar (uke 6), juni (uke 21), september (uke 35) og november (uke 46).
Koronarestriksjonene ble opphevet 12. februar i uke 6, som innebærer at om lag en fjerdedel av
datainnsamlingen vil være preget av restriksjoner. Dette til informasjon ved sammenligning av resultater i 2021
og 2020 som samlet sett hadde langt strengere pandemiregler.

HOLDNINGER TIL ORDNINGEN MED BOMPENGER
Det er flere som er positivt innstilt til ordningen med bompenger i Oslo-området. I 2022 oppgir vel halvparten (55
prosent) at de mener at ordningen er meget eller ganske positivt tiltak. 41 prosent synes derimot at ordningen er
et ganske eller meget negativt tiltak. 5 prosent er usikre eller velger å ikke svare. Resultatene ligger stabilt
sammenlignet med fjoråret, og det er ingen signifikante endringer fra 2021 til 2022.

Nøkkelord  

Bomstasjoner, bompenger, holdninger og atferd