Rapport 242: Reisevaner i Oslo og Viken. En analyse av nasjonal reisevaneundersøkelse 2018/19

Kort beskrivelse
I denne rapporten beskrives reisevaner og tilgang til transportressurser blant befolkningen i Oslo og Viken. Området er delt inn i ulike soner, og rapporten fokuserer på forskjeller i reisevaner i ulike deler av området.

Mindre revisjon av dataene er gjort i januar 2022. Se rapportens side ii.


Link til kartportal: https://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=990ad096936146218d77e67fdb10d521
Utgiver:  Ruter
Utgitt:  Februar 2021
Versjon:  2   (se versjonslogg nedenfor)
Konsulent:  Asplan Viak
Last ned (14.2 MB)

Denne rapport er lastet ned 1089 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Ruter  

Ansvarlig hos Ruter: Truls Angell

Vedlegg  
Konsulent: Asplan Viak  

Ansvarlig hos Asplan Viak: Ingunn Opheim Ellis

Versjonslogg  
Dato Versjon Merknad
2021-02-15 1 Første publisert versjon
2022-01-26 2
Oppsummering  

Det er lang tradisjon for å gjennomføre reisevaneundersøkelser i Norge. Siden 1985 har det vært gjennomført flere omfattende nasjonale reisevaneundersøkelser. Vi har RVU-data for 1985, 1992, 1998, 2001, 2005, 2009, 2013/14 og 2016-2019. Formålet med reisevaneundersøkelsene er å kartlegge befolkningens reiseaktivitet og reisemønster. Resultatene gir informasjon om alle typer reiser for befolkningen i hele landet og brukes av transportmyndighetene til en lang rekke planleggingsformål.
På oppdrag av Prosam og Ruter har Asplan Viak avdeling Urbanet Analyse gjort en analyse av reisevaner og tilgang til transportressurser blant befolkningen i Oslo og Viken. Analysen er først og fremst basert på reisevanedata fra 2018 og 2019, hvor vi har informasjon fra 29 000 intervjuer. I rapporten belyses en rekke temaer. I dette sammendraget løftes noen av hovedresultatene fra rapporten fram

Nøkkelord  

RVU, reisevaner, transportmiddelfordeling, reiseformål