Rapport 70: Endringer i reisevaner til/fra hovedflyplass ved flytting fra Fornebu til Gardermoen. Etterundersøkelse og sammenstilling transport

Kort beskrivelse
Registrering av trafikkmengder og reisevaner til Fornebu og Gar-dermoen ett år etter flytting av hovedflyplassen 08.10.98. Sammenligning med september 1998 før flytting.
Utgiver:  Statens vegvesen Akershus
Utgitt:  Juni 2000
Versjon:  1  
Konsulent: 
Last ned (593.9 kB)

Denne rapport er lastet ned 1182 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen Akershus  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: -  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

1 Sammendrag Denne rapporten oppsummerer to omfattende undersøkelser av trafikken til Oslo hovedflyplass før og etter flytting fra Fornebu til Gardermoen. Før refererer til et ”øyeblikksbilde” slik det artet seg pÃ¥ For-nebu i september 1998. Etter er et ”øyeblikksbilde” fra oktober 1999, dvs. akkurat ett Ã¥r etter flytting. I tillegg til passasjerenes tilbringerreiser, omfatter undersøkelsen alle andre personer og kjøretøy som passerer inn og ut av flyplassomrÃ¥det i løpet av et typisk hverdagsdøgn. Undersøkelsen omfatter mange forhold rundt tilbringerreisene til hovedflyplassen. Følgende tema er de mest sentrale for før- og ettersituasjonen pÃ¥ Fornebu og Gardermoen. • Endring i trafikkvolum pÃ¥ veg til/fra hovedflyplassen • Endring i transportmiddelfordelingen til/fra hovedflyplassen • Endring i total trafikkmengde og reiseformÃ¥l til/fra hovedflyplassen • MÃ¥loppnÃ¥else angÃ¥ende andel kollektivtrafikanter Endring i trafikkvolum pÃ¥ veg til/fra hovedflyplass I før/etter-undersøkelsen er det foretatt trafikktellinger (kjøretøy) pÃ¥ en rekke vegsnitt rundt flyplass-omrÃ¥dene. BÃ¥de i situasjonen før nedleggelse av flyplassen pÃ¥ Fornebu og i situasjonen etter etable-ring av hovedflyplass pÃ¥ Gardermoen ble det foretatt tellinger pÃ¥ hovedvegene til Fornebu og Garder-moen.

Nøkkelord