Rapport 237: Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2019

Kort beskrivelse
Bomringen i Oslo ble åpnet 1. februar 1990. I den forbindelse har det siden 1989 vært gjennomført en årlig undersøkelse blant bosatte i Oslo og Akershus om deres holdninger til forskjellige forhold ved bomringen. Hovedformålet med denne rapportserien og den årlige undersøkelsen er å kartlegge eventuelle atferds- og holdningsendringer over tid.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Januar 2020
Versjon:  1  
Konsulent:  Norfakta Markedsanalyse AS
Last ned (4.1 MB)

Denne rapport er lastet ned 227 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Norfakta Markedsanalyse AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Undersøkelsen i 2019 viser at:
- 52 % er positive til bompengeordningen (økning med 6 prosentpoeng siden 2018).
- Med informasjon om hva inntektene fra bomringene brukes til, øker andelen som er positive til ordningen med bompenger med 8 prosentpoeng (til 60 %).
- 45 % av totalutvalget passerer bomringen i forbindelse med reiser til og fra arbeid. 2,5 % av totalutvalget passerer bomringen i forbindelse med levering/ henting i barnehage.
- Det er flere enn før som er enige i at bilbruken deres reduseres som følge av bompengeordningen. 56 % er enige i at de reiser mindre med bil, 44 % mener at de ikke påvirkes.
- 39 % sier de kjørte privatbil på siste reise til jobb, dette er om lag på samme nivå som i 2018.
- 71 % er fornøyde med hovedveinettet. 70 % er fornøyde med kollektivtilbudet. 42 % er fornøyde med standarden på sykkelveinettet. 81 % er fornøyde med tilretteleggingen for gående.
- 62 % mener det er riktig at trafikanter som kjører bil er med på å betale for forbedringer av kollektivsystemet.
- 83 % synes det er riktig å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken. Flest er for piggdekkavgift (81 %) samt miljøfartsgrense (70 %).
- 72 % mener det er riktig at elbiler skal passere i bomringen til redusert pris. 64 % mener det er riktig at elbiler bør ha tilgang til å benytte kollektivfelt dersom de har med passasjer(er). 35 % mener det er riktig at elbiler bør ha tilgang til gratis parkering på offentlige plasser.
- 41 % av respondentene er for tidsdifferensierte takster som gjør det dyrere å passere bomringen i rushtiden.
- 57 % av respondentene er for miljødifferensierte takster som gjør det dyrere å passere for biler som forurenser mye og billigere for biler som forurenser lite.
- Av de som disponerer bil har 96 % tilgang til parkering ved bolig, og 60 % har tilgang til parkering ved arbeidsplass. 73 % må ikke betale for denne parkeringen, hverken hjemme eller på jobb.

Nøkkelord  

Holdninger til bomringen