Rapport 231: Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989-2018

Kort beskrivelse
Bomringen i Oslo ble åpnet 1. februar 1990. I den forbindelse har det siden 1989 vært gjennomført en årlig undersøkelse blant bosatte i Oslo og Akershus om deres holdninger til forskjellige forhold ved bomringen. Hovedformålet med denne rapportserien og den årlige undersøkelsen er å kartlegge eventuelle atferds- og holdningsendringer over tid.
Utgiver:  Statens vegvesen
Utgitt:  Desember 2018
Versjon:  1  
Konsulent:  Norfakta Markedsanalyse AS
Last ned (3.5 MB)

Denne rapport er lastet ned 245 ganger

 

 

Detaljert rapportinformasjon  
Utgiver: Statens vegvesen  

Ingen kontaktinformasjon til utgiver er tilgjengelig for denne rapporten.

Konsulent: Norfakta Markedsanalyse AS  

Ingen informasjon om konsulent er tilgjengelig for denne rapporten.

Oppsummering  

Undersøkelsen i 2018 viser at:
- 46 % er positive til bompengeordningen (nedgang på 8 prosentpoeng siden 2017).
- Med informasjon om hva inntektene fra bomringene brukes til, øker andelen som er positive til ordningen med bompenger med 8 prosentpoeng.
- 35 % av totalutvalget passerer bomringen i forbindelse med reiser til og fra arbeid. 1,4 % av totalutvalget passerer bomringen i forbindelse med levering/ henting i barnehage.
- For første gang er det flere som er enig enn uenig i at bilbruken deres reduseres som følge av bompengeordningen. 55% er enig i at de reiser mindre med bil, 45 % mener at de ikke påvirkes.
- 38 % sier de kjørte privatbil på siste reise til jobb, dette er en 6 % nedgang fra 2017.
- 70 % er fornøyde med hovedveinettet. 69 % er fornøyde med kollektivtilbudet. 36 % er fornøyde med standarden på sykkelveinettet. 82 % er fornøyde med tilretteleggingen for gående.
- 66 % mener det er riktig at trafikanter som kjører bil er med på å betale for forbedringer av kollektivsystemet.
- 80 % synes det er riktig å innføre tiltak som reduserer forurensningen fra biltrafikken. Flest er for piggdekkavgift (81 %) samt miljøfartsgrense (66 %).
- Det er en generell nedgang i støtten til fordeler for elbil. 67 % mener det er riktig at elbiler skal passere i bomringen til redusert pris. 63 % mener det er riktig at elbiler bør ha tilgang til å benytte kollektivfelt dersom de har med passasjer(er). 36 % mener det er riktig at elbiler bør ha tilgang til gratis parkering på offentlige plasser.
- 39 % av respondentene er for tidsdifferensierte takster som gjør det dyrere å passere bomringen i rushtiden, billigere utenom rushtiden og gratis på kveldene og i helgene.
- 51 % av respondentene er for miljødifferensierte takster som gjør det dyrere å passere for biler som forurenser mye og billigere for biler som forurenser lite.
- Av de som disponerer bil har 95 % tilgang til parkering ved bolig, og 58 % har tilgang til parkering ved arbeidsplass. 72 % må ikke betaling for denne parkeringen, hverken hjemme eller på jobb.

Nøkkelord  

Holdninger til bomringen