Nyhetsbilde Nyhetsbilde Nyhetsbilde Nyhetsbilde


PROSAM rapport 221: Oppdatering av nettverk og kollektivruter

I 2011 ble etterspørselsmodellen TraMod, som brukes i RTM23+, videreutviklet for å være bedre tilpasset bruk i byområder. TraMod_By ble implementert i RTM23+ våren 2012, men er fortsatt under utprøving. Formålet med denne rapporten har vært å skape bedre samsvar mellom transportmodellen og virkeligheten.

Les mer »

Forbedring av Tramod_by basert på RVU 2013/14

I dette arbeidet, som er gjennomført på oppdrag fra Prosam, har det, i tillegg til innkalibrering mot data fra RVU og tellinger for 2014, vært ønskelig å få testet følgende tre forhold knyttet til arbeidsreisemodellen: 1. Innføring av nesting med destinasjonsvalget over transportmiddelvalget 2. Innføring av en form for segmentering av bostedssoner og arbeidsstedsoner etter utdanning 3. Innføring av muligheter for destinasjonskalibrering av arbeidsreisemodellen mot pendlingsdata

Bedre samsvar mellom modell og virkelighet - kontroll og justering av RTM23+

I 2011 ble etterspørselsmodellen TraMod, som brukes i RTM23+, videreutviklet for å være bedre tilpasset bruk i byområder. TraMod_By ble implementert i RTM23+ våren 2012, men er fortsatt under utprøving. Formålet med dette oppdraget har vært å skape bedre samsvar mellom transportmodellen og virkeligheten.